Dziękujemy za wszystkie wysłane odpowiedzi. Nagrody od marki Grey Mouse otrzymują:

 1. Joanna Pliszka – bluza #stayweird
 2. Joanna Wlas – T-shirt #we all the same biały
 3. Anna Kietzman – spódniczka #we all the same

Zwycięzcom gratulujemy!

——————————

Opowiemy Wam o pewnej szarej myszce. Małym, strachliwym i zamkniętym w sobie stworzeniu, które najbardziej na świecie bało się spełnić własne marzenia. Choć w jej sercu tliła się miłość do życia i przygód, paraliżował ją strach przed tym, co nowe i nieznane. Długo, bardzo długo siedziała więc bezczynnie, bo tak było łatwo i bezpieczne. I prawie uwierzyła, że nic już nie jest w stanie z tym zrobić.

Aż do pewnego dnia… 

Marka Grey Mouse powstała w wyniku wrażliwości i bujnej wyobraźni prawdziwej „szarej myszki”. Znudzonej i przerażonej smutną codziennością dziewczyny, która pewnego razu postanowiła zaryzykować wszystko, żeby robić w życiu to, na czym jej najbardziej zależy. I tak odkryła swoją ogromną siłę, dzięki której razem z Tobą może uczynić świat lepszym. Z miłości i szacunku do zwierząt, natury i wszystkich tych, którzy są po prostu słabsi.  

Jak widzisz, w tej historii ciuchy wcale nie są najważniejsze. To tylko pretekst. 

Zainspiruj się i weź udział w naszym fantastycznym konkursie. Odpowiedz na pytanie: „Co lub kto i dlaczego najbardziej inspiruje cię w życiu?”. Swoją odpowiedź wyślij mailowo na adres: konkursy@allaboutlife.pl. Masz czas do 24.04.2017. Spośród najciekawszych zgłoszeń wyłonimy 3 Zwycięzców, dla którego mamy fantastyczne nagrody od marki Grey Mouse:

1. bluza #stayweird

Zwariowany nadruk #stay weird to dedykacja dla wszystkich pozytywnie zakręconych i szalonych ludzi, których inni czasem mogą postrzegać jako dziwaków. Bluzę tak naprawdę możesz zestawić z czymkolwiek chcesz. Przecież jesteś szalona! Długie ściągacze sprawią, że Twoje nadgarstki będą jeszcze bardziej wysmuklone.

2. T-shirt #we all the same biały

Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny. Pamiętaj o tym i bądź tolerancyjna! Oversizeowy T-shirt #we all the same white nie pozwoli Ci się wtopić w tłum. Noś go tak często, jak chcesz i z czym chcesz. Zawsze będzie wyglądał idealnie!

3.spódniczka #we all the same


Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny. Pamiętaj o tym i bądź tolerancyjna! Mega wygodna spódnica #we all the same nie pozwoli wtopić Ci się w tłum! Zabierz ją do szkoły, kina, na rolki i randkę. Z czymkolwiek ją zestawisz, będziesz wyglądała świetnie!

Grey Mouse Fashion to polski brand odzieżowy.  Zapraszamy do sklepu on-line – www.greymousefashion.pl

Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Moje inspiracje” (zwanym dalej „Konkursem”), jest Allaboutlife.pl z siedzibą przy Pl. Bankowy 2 w Warszawie (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Grey Mouse Fashion Karolina Dąbrowska, Mariusz Kurczewski s.c. ul. Starzyńskiego 23, 59-700 Bolesławiec (zwana dalej „Fundatorem”).
 3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniany na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 4. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Warunkiem wzięcia udziału jest odpowiedź na pytanie: „Co lub kto i dlaczego najbardziej inspiruje cię w życiu?” oraz przesłanie odpowiedzi na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 8. Konkurs trwa od dnia 11.04.2017 do dnia 24.04.2017.

3. NAGRODA

 1. Nagrodami w Konkursie są:
 • bluza #stayweird
 • t-shirt #we all the same biały
 • spódniczka #we all the same, (zwane dalej „Nagrodami”).

        2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

        3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik konkursu musi drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl odpowiedzieć na pytanie: „Co lub kto i dlaczego najbardziej inspiruje cię w życiu?”.
 2. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których odpowiedzi będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora. Nagrody otrzyma 3 Uczestników konkursu.
 3. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenie konkursu.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs …..”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie konkursowej w serwisie www.allaboutlife.pl.
 4. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).