1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Influencer’s Top 2020” jest portal internetowy www.allaboutlife.pl
 2. Nagrody w Konkursie przyznawane są w kategoriach: EKO/NATURALNE, ZDROWIE, URODA, ŻYWNOŚĆ, PUPILE, DOM, OGRÓD, STYL, PODRÓŻE, DZIECI/NASTOLATKI. Kategorie główne otrzymają podkategorie określone przez Organizatora przy zweryfikowaniu przez niego zgłoszonych produktów
 3. Celem Konkursu jest ocena oraz wybranie najlepszych produktów z każdej wymienionej w punkcie 2 kategorii/podkategorii pod względem jakości, funkcjonalności estetyki i innowacyjności produktu.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla działalności gospodarczych działających na obszarze Polski tj.producentów, dystrybutorów i importerów produktów jednej z 9 konkursowych kategorii, którzy mogą̨ zgłosić́ do Konkursu Produkt.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 6. Finał Konkursu odbędzie się̨ w czerwcu 2020 roku.
 7. Data konkursu: 01.01.2020 – 15.06.2020
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dat obowiązywania Konkursu, w tym daty Finału Konkursu. 

2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają̨:

 1. Konkurs: Influencer’s Top 2020”.
 2. Organizator – podmiot organizujący konkurs tj. portal internetowy Allaboutlife.pl. Strony internetowe Konkursu – strony https://allaboutlife.pl/category/influencers-top/. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu „Influencer’s Top 2020”zamieszczony na Stronie Internetowej Konkursu www.allaboutlife.pl
 3. Komisja Konkursowa (Jury) – komisja oceniająca zakwalifikowane Produkty, w której zasiadają̨ autorytety w zakresie tematyki danej kategorii konkursowej, dziennikarze oraz powszechnie znani influencerzy, Komisja jest wybrana przez Organizatora.
 4. Nagroda – odznaczenie wybranego przez Komisję Konkursową Produktu tytułem Influencer’s Top 2020 lub przyznanie wyróżnienia w tych kategoriach oraz pamiątkowy Dyplom wraz z prawem do używania Logotypu przyznanej Nagrody dla zwycięskiego produktu wraz z rokiem przyznania odznaczenia
 5. Logotyp nagrody – oznaczenie słowno-graficzne zawierające informację o kategorii i rodzaju przyznanej nagrody oraz roku, za który została przyznana,
 6. Zgłaszający – producent, dystrybutor lub importer produktów danej kategorii konkursowej, prowadzący działalność́ gospodarczą na obszarze Polski, posiadający wszelkie majątkowe prawa autorskie do Produktu lub licencje oraz certyfikaty i atesty niezbędne do wprowadzenia produktu do obrotu na terenie Polski, który zgłosił własny produkt do udziału w Konkursie oraz dokonał zapłaty ceny za zgłoszenie. 
 1. Uczestnik Konkursu – producent, dystrybutor lub importer produktów danej kategorii konkursowej, działający na obszarze Polski, który został zakwalifikowany do udziału w Konkursie, oraz dokonał pełnej zapłaty za uczestnictwo w Konkursie,
 2. Produkt – pojedyńczy produkt/usługa zgłoszony/a do oceny w Konkursie. Ilość zgłoszonych produktów jest dowolna z zastrzeżeniem, iż jest każdorazowo niezależnie rozliczana .
 3. Cena – zgłoszenie pojedynczego produktu wynosi 1500 pln netto. Wpłata jest bezzwrotna.
 4. Zwycięzca – Uczestnik Konkursu odznaczony przez Komisję Konkursową tytułem: Influencer’s Top 2020 lub wyróżnieniami w ww. kategoriach

3. ZASADY KONKURSU

 1. Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają̨ podpisane zgłoszenia konkursowe wraz z dokumentacją fotograficzną i opisem Produktu za pośrednictwem otrzymanego drogą mailową od Organizatora.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie wszelkich majątkowych praw autorskich do Produktu lub licencji oraz certyfikatów i atestów niezbędnych do wprowadzenia Produktu do obrotu na terenie Polski, a także nienaruszania praw własności przemysłowej przysługujących osobom trzecim, co Zgłaszający potwierdza zgłaszając Produkt do Konkursu. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia w powyższym zakresie i w przypadku skierowania wobec Organizatora Konkursu jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności, a także wstąpić́ do ewentualnego postępowania sądowego w jego miejsce (jako pozwany) albo po jego stronie (jako przypozwany).
 3. Zgłoszenie do Konkursu nie oznacza zakwalifikowania do Konkursu. Po przyjęciu zgłoszenia Organizator podejmuje decyzję w sprawie zakwalifikowania Produktu do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania Produktu do Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Zgłaszającego drogą mailową. Organizator zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania Zgłaszającego do Konkursu w sytuacji niespełnienia wymogów Regulaminu, a także w szczególności w przypadku naruszania przez Zgłaszającego prawa lub dobrych obyczajów obowiązujących w obrocie gospodarczym.
 4. Zgłoszenie do Konkursu polegające na przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez Zgłaszającego jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
 5. Udział w Konkursie jest odpłatny. Zgłaszający jest zobowiązany do dokonania pełnej wpłaty na konto bankowe Organizatora oraz przesłania produktów dla redakcji www.allaboutlife.pl oraz JURY na adres podany przez Organizatora,  we wskazanym terminie. Przesłane Produkty nie podlegają̨ zwrotowi. W przypadku Produktu droższego niż̇ 150 zł, szczegóły dotyczące liczby przesłanych egzemplarzy Produktu oraz ewentualnego ich zwrotu Uczestnikom Konkursu będą̨ ustalane indywidualnie. Organizator i Zgłaszający mają prawo przesłać produkty do wybranych przez siebie członków Jury z danej kategorii, nie ma obowiązku wysyłania produktów do całej komisji konkursowej.
 6. Oplata jest naliczana za każdy zgłoszony Produkt.
 7. Opłata zawiera zaproszenie na galę wręczenia nagród dla 1 osoby reprezentującej firmę.
 8. Udział w imprezie finałowej Konkursu jednego lub więcej przedstawicieli Uczestnika Konkursu umożliwiający przedstawienie prezentacji Produktu w postaci stoiska/reklamy/logo na ściance itp jest dodatkowo płatny. Organizator ma prawo przesłać do Zgłaszającego ofertę udziału.
 9. Produkt zostaje zakwalifikowany do udziału w Konkursie  po otrzymaniu przez Organizatora od Zgłaszającego Zlecenia uczestnictwa w Konkursie.
 10. Wysyłka produktów odbywa się wg wytycznych przesłanych przez Organizatora w korespondencji mailowej i jest ona obowiązkowa.
 11. W ramach wysyłki produktów obowiązkowe jest wysłanie produktów do Organizatora chyba że są inne ustalenia.
 12. Produkty zakwalifikowane do Konkursu zostaną̨ zaprezentowane przez Organizatora na stronie https://allaboutlife.pl/category/influencers-top/ zgodnie z opisem Produktu i zdjęciami przesłanymi przez Uczestnika Konkursu.
 13. Komisja Konkursowa oceni Produkty biorące udział w Konkursie w następujących kategoriach: EKO/NATURALNE, ZDROWIE, URODA, ŻYWNOŚĆ, DOM, OGRÓD, STYL , PODRÓŻE, DZIECI/NASTOLATKI, PUPILE.
 14. Do każdej kategorii będą ustalone osobne podkategorie.
 15. Komisja Konkursowa przy ocenie Produktów weźmie pod uwagę̨:jakość, funkcjonalności, estetykę i innowacyjność produktu.
 16. Komisja Konkursowa decyduje o przyznaniu poszczególnych nagród i wyróżnień poprzez oddanie głosu na formularzu konkursowym, przyznając punktację od 1 do 10 punktów w każdej Kategorii.
 17. Przyznanie nagrody w konkursie dla produktu danej kategorii/podkategorii wiązać się musi z uzyskaniem dla ocenianego produktu średniej łącznej oceny jurorskiej nie mniejszj niż 7,75%
 18. Decyzje Komisji Konkursowej są̨ niezależne i nie podlegają̨ zaskarżeniu. Poszczególne oceny członków Jury nie są publikowane do publicznej wiadomości ani dla uczestników konkursu – są tajne.
 19. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu https://allaboutlife.pl/category/influencers-top/.
 20. Nagrodą w Konkursie jest odznaczenie wybranych przez Komisję Produktów tytułem: „Influencer’s Top 2020” oraz wyróżnienia przyznane przez Komisję w tych kategoriach.
 21. Możliwość posługiwania się Logotypem nagrody przysługuje tylko i wyłącznie Zwycięzcom Konkursu i ich zwycięskim produktom. W przypadku, gdy Zwycięzca nie jest jedynym dystrybutorem Produktu istnieje możliwość korzystania z odznaczenia przez innych dystrybutorów, o ile wniosą oni z tego tytułu opłatę̨ na rzecz Organizatora w wysokości 80% kosztu zgłoszenia Produktu do Konkursu.
 22. Zwycięzcy Konkursu otrzymują̨ pamiątkowy Dyplom.
 23. Produkty nagrodzone w Konkursie będą mogły być́ oznaczane Logotypem Konkursu z zaznaczeniem roku, w którym została przyznana nagroda i posługiwać się̨ nim bezterminowo w materiałach promocyjnych i reklamowych, social mediach, targach, a także na opakowaniach Produktów.
 24. Przekazanie Jurorom plebiscytu produktów nie zgłoszonych w formularzu konkursowym i zaakceptowanym przez Organizatora , czy zamieszczanie przez Uczestnika Logotypów Nagrody na produktach Uczestnika Konkursu, które nie zostały nagrodzone, jest niezgodne z Regulaminem. Działanie takie narusza przepisy prawa, w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wiąże się̨ dla Uczestnika Konkursu ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi, w tym zapłacenia Organizatorowi kary pieniężnej w wysokości 100 000 PLN za każde opisane powyżej naruszenie. Organizator jednocześnie zastrzega sobie prawo do ujawnienia na swoich stronach internetowych lub w mediach każdego faktu naruszenia przez Uczestnika Konkursu niniejszego postanowienia Regulaminu.
 25. W przypadku chęci podjęcia współpracy przez Uczestnika Konkursu z członkiem Komisji Konkursowej w celu współpracy płatnej dotyczącej promocji swojej firmy  –  Uczestnik Konkursu ma obowiązek skontaktować się z członkiem Komisji Konkursowej za pośrednictwem Organizatora.
 26. Bezpośredni kontakt Uczestnika Konkursu z Członkiem Komisji Konkursowej, w celu nawiązania opisanej powyżej współpracy lub jakiekolwiek innej związanej ze zgłoszonym produktem w czasie trwania plebiscytu jest niezgodne z Regulaminem i wiąże się̨ dla Uczestnika Konkursu z koniecznością zapłaty Organizatorowi kary pieniężnej w wysokości 20% wartości kontraktu podpisanego przez Organizatora z Członkiem Komisji Konkursowej lub kary za złamanie zasad regulaminu jak w punkcie 24. Postanowienia niniejszego punktu obowiązują przez trzy miesiące od dnia zakończenia Konkursu.
 27. Organizator udostępnia w związku z prowadzonym Konkursem dane osobowe członków Komisji Konkursowej, w tym dane adresowe i telefon. Uczestnik Konkursu może wykorzystywać wskazane dane osobowe wyłącznie w celu dostarczenia do członka Komisji Konkursowej Produktu biorącego udział w Konkursie, dostarczanie innych produktów, rzeczy, próbek lub jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych członków Komisji Konkursowej niezwiązane z prawidłowym przebiegiem Konkursu jest niezgodne z regulaminem i zagrożone karą pieniężną w wysokości 50 000 PLN za każde naruszenie. Członek komisji konkursowej ma prawo niezależnie wystąpić z osobistym roszczeniem wobec uczestnika konkursu łamiącego regulamin w tej kwestii.

4. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Każdy z Uczestników Konkursu otrzymuje poniższe świadczenia:
 • publikację zdjęcia i opis Produktu dostarczonego przez Uczestnika zgodnie z kategorią zgłoszenia: w serwisie https://allaboutlife.pl/category/influencers-top/ oraz w social mediach allaboutlife.pl
 • wysyłkę produktu w ramach testów do JURY aktualnej edycji
 • zaproszenie na galę finałową dla 1 osoby reprezentującej firmę
 • w przypadku uzyskania nagrody produkt jest wymieniony w linkach publikowanych przez portal Allaboutlife oraz JURY informujących o laureatach plebiscytu
 • świadczenia według oferty mailowej przedstawiającej zasady i warunki udziału/zgloszenia do plebiscytu

5. PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Podmiot zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę̨ na stosowanie niniejszego Regulaminu i obowiązujące zasady Konkursu.
 3. Podmiot zgłaszając swój udział w Konkursie oświadcza, że jest świadomy, iż udział w Konkursie wiąże się̨ z możliwością̨ otrzymania niskiej oceny zgłoszonego produktu w anonimowej ankiecie, która jest narzędziem pracy i oceny  Komisji Konkursowej i wyraża na to zgodę̨. Nie przysługują̨ mu w związku z tym żadne roszczenia do Organizatora.
 4. Uczestnikowi Konkursu nie przysługują̨ prawa do zgłaszania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń́ w szczególności w przypadku:
 • wyeksponowania Produktu w Konkursie w sposób nie spełniający oczekiwań Uczestnika Konkursu,
 • braku prezentacji produktu w social mediów przez członków JURY
 1. Organizator nie ponosi w powyższych przypadkach żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika Konkursu. W przypadku skierowania roszczeń́ wobec Organizatora przez producenta Produktu, w sytuacji, gdy Uczestnikiem Konkursu jest dystrybutor albo importer Produktu, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się̨ zwolnić Organizatora z odpowiedzialności, a także wstąpić́ do ewentualnego postępowania sądowego w jego miejsce (jako pozwany) albo po jego stronie (jako przypozwany). 

6. POUFNOŚĆ

 1. Uczestnicy zobowiązują się utrzymać w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Regulaminu w poufności, oraz wszelkie inne oznaczone jako poufne lub o poufnym charakterze, włączając w to w szczególności wszelkie informacje techniczne i handlowe, know-how oraz inne niepublikowane informacje udostępniane drugiej Uczestnikom w związku z udziałem w Konkursie, w sposób bezpośredni lub pośredni.
 2. Zobowiązania Stron do zachowania poufności pozostają w mocy w czasie obowiązywania Umowy oraz bezterminowo po jej wygaśnięciu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień́ Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń́, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę̨ prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań́ konkursowych.
 2. Kanałem komunikacyjnym z Uczestnikami są wyłącznie strona internetowa Konkursu, podane niżej adresy e-mail oraz numery telefonów: kontakt@allaboutlife.pl lub inne dane kontaktowe, które uczestnik uzyska od organizatora konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu albo rezygnacji z jego organizacji bez podania przyczyny.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, niedające się przewidzieć, które powoduje, że odbycie się Konkursu oraz gali finałowej jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, prawa i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie jednocześnie wyrażają̨ zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych i innych danych w celu wysyłania informacji marketingowych przez Organizatora. Administratorem danych jest www.allaboutlife.pl
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą̨ przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a także art. 6 RODO.
 3. Podane przez Uczestnika dane będą̨ wykorzystywane do realizacji zadań́ zw. z organizacją Konkursu, a także w celach marketingowych zw. z realizacją ww. Konkursu w przyszłości.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą̨ miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.