Kochani już są wyniki konkursu ziMOVE love organizowane wspólnie z OryginalnySok 

 

OryginalnySok. Jabłko imbir

OryginalnySok. Jabłko imbir

.
Najciekawsze odpowiedzi nadesłali i cieszyć się będą kolekcją zimową soków:

– Małgorzata Piotrowicz
– Paulina Jodłowska
– Joanna Maciejewska

wyróżniono również:

– Anulę Wawrzyniak
– Iwonę Skorek
– Ewę Mazur

GRATULUJEMY i koniecznie podzielcie się smakiem wygranej 😉

OryginalnySok. Jabłko cynamon goździki

OryginalnySok. Jabłko cynamon goździki

 

Regulamin akcji ziMOVE Love

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Akcji „ziMOVE Love” (zwaną dalej „Akcją”), jest Allaboutlife.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest marka: OryginalnySok.
 3. Akcja jest prowadzona na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniana na profilu FB serwisu, social mediach OryginalnySok
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jw. Konkursie jest polubienie przez parę znajomych profilu Instagram OryginalnySok, przesłanie odpowiedzi opisującej, „co porabiacie i jak zdrowo owocuje Wasza przyjaźń w ten zimowy czas” oraz przesłanie zgłoszenia z danymi teleadresowymi imię, nazwisko, adres nr tel. na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 3. Akcja trwa od dnia 8.12.2019 do dnia 27.12.2019.
 1. NAGRODA
 2. Nagrodami w Akcji są: 3 x zestaw zimowych soków OryginalnySok w skład których wchodzi 24 szt mix soków dla zwycięskiej pary oraz upominki od OryginalnySok oraz 3 x zestaw niespodzianka w skład których wchodzi 12 szt mix soków dla zwycięskiej pary..
  2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
  3. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Każdy Uczestnik (para przyjaciół) Akcji przesyła drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl opis lub opis i zdjęcie : „co porabiacie i jak zdrowo owocuje Wasza przyjaźń w ten zimowy czas”
 2. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz wizerunków uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora.
 4. Lista Zwycięzców Akcji zostanie podana na profilu Instagram OryginalnySok oraz WWW.allaboutlife.pl w terminie do 10 dni od daty zakończenia akcji.
 5. Organizator jak i fundator tj OryginalnySok ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 6. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 7. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 8. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty wyłonienia laureatów.
 10. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
 1. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Akcja ziMOVE Love
 4. Reklamacje rozpatrywane będą listownie lub mailowo w terminie 30 dni.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie akcji w serwisie www.allaboutlife.pl.