REGULAMIN PLEBISCYTU “INFLUENCER
S TOP 2022” –  EDYCJA JESIEŃ/ZIMA 2022

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzania plebiscytu „Influencer’s Top 2022” Edycja Jesień/Zima 2022 (dalej „Plebiscytu”)
 2. Plebiscyt jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Współorganizatorami Plebiscytu są  Spółka E- Top sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 678482, oraz PLT Patrycja Bilewska z siedzibą w Warszawie NIP 9720922991 zwani dalej „Organizatorem”. Każdy z podmiotów ponosi solidarną odpowiedzialność za przeprowadzenie plebiscytu.
 4. Plebiscyt organizowany jest za pośrednictwem portalu internetowego AllAboutLife (www.allaboutlife.pl) oraz przy wykorzystaniu profilów portalu i jurorów konkursu w  mediach społecznościowych.
 5. Nagrody w Plebiscycie przyznawane będą w kategoriach głównych: EKO/NATURALNE, ZDROWIE, URODA, ŻYWNOŚĆ, DOM, OGRÓD, STYL, PODRÓŻE, DZIECI/NASTOLATKI, KULTURA, PUPILE ORAZ NOWE TECHNOLOGIE
 6. Kategorie główne mogą otrzymać podkategorie określone przez Organizatora po zweryfikowaniu przez niego zgłoszonych produktów.
 7. Celem Plebiscytu jest ocena oraz wybranie najlepszych produktów z każdej wymienionej wyżej  kategorii/podkategorii pod względem jakości, funkcjonalności estetyki i innowacyjności produktu.
 8. Plebiscyt przeznaczony jest dla polskich i  zagranicznych podmiotów, tj. producentów, dystrybutorów i importerów produktów należących do jednej z  konkursowych kategorii, których produkty są dostępne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie jest posiadanie wszelkich majątkowych praw autorskich do Produktu lub licencji oraz certyfikatów i atestów niezbędnych do wprowadzenia Produktu do obrotu na terenie Polski, a także nienaruszania praw własności przemysłowej przysługujących osobom trzecim, co Zgłaszający potwierdza zgłaszając Produkt do Plebiscytu.
 10. Uczestnik Plebiscytu ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia w powyższym zakresie i w przypadku skierowania wobec Organizatora Plebiscytu jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 11. Uczestnik Plebiscytu zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności, a także wstąpić́ do ewentualnego postępowania sądowego w jego miejsce (jako pozwany) albo po jego stronie (jako przypozwany).
 12. Udział w Plebiscycie jest odpłatny. Opłata jest naliczana za każdy zgłoszony produkt.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia do Plebiscytu bez podania przyczyny.
 14. Plebiscyt będzie przeprowadzony w dniach 15.08.2022 – 30.11.2022
 15. Finał Plebiscytu odbędzie się̨ w grudniu 2022 roku. 
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dat obowiązywania Plebiscytu, w tym daty Finału Plebiscytu. 

§2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają̨:

 1. Plebiscyt – Plebiscyt Influencer’s Top 2022” Jesień/Zima 2022
 2. Regulamin – Regulamin Plebiscytu „Influencer’s Top 2022” Edycja Jesień/Zima 2022
 1. Organizator – podmioty współorganizujące plebiscyt, tj. E- Top sp. z o.o. oraz PLT Patrycja Bilewska.
 2. Komisja Konkursowa (Jury) – komisja oceniająca zakwalifikowane do plebiscytu  Produkty, w której zasiadają̨ autorytety w zakresie tematyki danej kategorii konkursowej, dziennikarze oraz powszechnie znani influencerzy. Komisja Konkursowa jest wybierana przez Organizatora.
 3. Nagroda – odznaczenie wybranego przez Komisję Konkursową Produktu tytułem Influencer’s Top 2022” lub przyznanie wyróżnienia w tych kategoriach oraz pamiątkowy Certyfikat wraz z prawem do używania Logotypu przyznanej Nagrody dla zwycięskiego produktu wraz z rokiem przyznania odznaczenia.
 4. Logotyp nagrody – oznaczenie słowno-graficzne zawierające informację o kategorii i rodzaju przyznanej nagrody oraz roku, za który została przyznana,
 5. Zgłaszający – producent, dystrybutor lub importer produktów danej kategorii konkursowej, którego produkty są dostępne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający wszelkie majątkowe prawa autorskie do Produktu lub licencje oraz certyfikaty i atesty niezbędne do wprowadzenia produktu do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który zgłosił własny produkt do udziału w Plebiscycie  oraz dokonał zapłaty ceny za zgłoszenie. 
 6. Uczestnik Plebiscytu – producent, dystrybutor lub importer produktów danej kategorii konkursowej, którego produkty są dostępne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który po prawidłowym zgłoszeniu swojego Produktu do udziału w Plebiscycie, został zakwalifikowany do udziału w Plebiscycie przez Organizatora.
 7. Produkt – pojedynczy produkt/usługa/miejsce zgłoszony/a do oceny w Plebiscycie. Ilość zgłoszonych Produktów jest dowolna, z zastrzeżeniem, iż jest każdorazowo niezależnie rozliczana .
 8. Cena – kwota jaką zobowiązany jest zapłacić podmiot zgłaszający swój produkt do udziału w Plebiscycie. Cena jest naliczana za każdy zgłoszony produkt. Wpłata jest bezzwrotna. 
 9. Zwycięzca – Uczestnik Plebiscytu  odznaczony przez Komisję Konkursową i Organizatora tytułem: „Influencer’s Top 2022” lub wyróżnieniami w jednej z kategorii konkursowych.

§ 3 ZASADY PRZEPROWADZENIA PLEBISCYTU

 1. Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w Plebiscycie przesyłają̨ na adres mailowy Organizatora podpisane zgłoszenie . 
 2. Zgłoszenie do wzięcia udziału w Plebiscycie polegające na przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez Zgłaszającego jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu oraz zobowiązaniem do zapłaty za zgłoszenie we wskazanym terminie.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator przesyła Zgłaszającemu fakturę za udział w Plebiscycie oraz numer konta bankowego, na który Zgłaszający ma obowiązek wpłacić należną kwotę za zgłoszenie.  
 4. Zgłaszający jest zobowiązany do terminowego dokonania pełnej wpłaty na konto bankowe Organizatora wg przesłanej Zgłaszającemu faktury.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania Zgłaszającego do Plebiscytu w sytuacji niespełnienia wymogów Regulaminu, a także w szczególności w przypadku naruszania przez Zgłaszającego prawa lub dobrych obyczajów obowiązujących w obrocie gospodarczym.
 6. Uczestnik jest obowiązany do przesłania Komisji Konkursowej oraz Organizatora zgłoszonego do udziału w Plebiscycie produktu w liczbie i terminie określonym przez Organizatora. Uczestnik nie ma obowiązku wysyłania produktów do całej komisji konkursowej. Organizator przekaże Uczestnikowi adresy członków JURY, którym Uczestnik ma obowiązek przesłać zgłoszony produkt. Przesłane Produkty nie podlegają̨ zwrotowi. W przypadku Produktu droższego niż̇ 400 zł, szczegóły dotyczące liczby przesłanych egzemplarzy Produktu oraz ewentualnego ich zwrotu Uczestnikom Plebiscytu mogą być ustalane indywidualnie z Organizatorem.
 7. Wysyłka produktów odbywa się wg wytycznych przesłanych przez Organizatora w korespondencji mailowej i jest ona obowiązkowa.
 8. Produkty zakwalifikowane do Plebiscytu zostaną̨ zaprezentowane przez Organizatora na stronie portalu internetowego AllAboutLife (www.allaboutlife.pl) zgodnie z opisem Produktu i zdjęciami przesłanymi przez Uczestnika Plebiscytu.
 9. Komisja Konkursowa oceni Produkty biorące udział w Plebiscycie w następujących kategoriach: EKO/NATURALNE, ZDROWIE, URODA, PUPILE, ŻYWNOŚĆ, DOM, OGRÓD, STYL, PODRÓŻE, DZIECI/NASTOLATKI, KULTURA, PUPILE ORAZ NOWE TECHNOLOGIE
 10. Kategorie główne mogą otrzymać podkategorie określone przez Organizatora po zweryfikowaniu przez niego zgłoszonych produktów.
 11. Komisja Konkursowa przy ocenie Produktów weźmie pod uwagę̨: jakość, funkcjonalność, estetykę i innowacyjność produktu.
 12. Komisja Konkursowa decyduje o przyznaniu poszczególnych nagród poprzez oddanie głosu na anonimowym formularzu konkursowym, przyznając punktację od 1 do 10 punktów w każdej ocenianej Kategorii. 
 13. Informacje o wysokości punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej są tajne. Nie są podawane do publiczne wiadomości ani Uczestnikom Plebiscytu.
 14. Decyzje Komisji Konkursowej są̨ niezależne i nie podlegają̨ zaskarżeniu.
 15. Członkowie Komisji Konkursowej są wybierani przez Organizatora. Nie mają oni prawa kontaktować się z Uczestnikami Plebiscytu inaczej niż przy współpracy z Organizatorem. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą także nawiązywać współpracy z Uczestnikami Plebiscytu, inaczej niż przy współpracy z Organizatorem. W przypadku łamania tych zasad działanie takie narusza przepisy prawa, w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wiąże się̨ dla Uczestnika Plebiscytu ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi, w tym zapłacenia Organizatorowi kary pieniężnej w wysokości 100 000 PLN za każde opisane powyżej naruszenie.
 16. Przyznanie nagrody w plebiscycie dla produktu danej kategorii/podkategorii wiązać się musi ze zdobyciem najwyższej oceny oraz uzyskaniem dla ocenianego produktu średniej łącznej oceny jurorskiej nie mniejszej niż 7,75%.
 17. Lista Zwycięzców Plebiscytu zostanie opublikowana na stronie internetowej portalu internetowego AllAboutlife  www.allaboutlife.pl nie później niż 10 dni od dnia zakończenia Plebiscytu. 
 18. Nagrodą w Plebiscycie jest odznaczenie wybranych przez Komisję Produktów tytułem: „Influencer’s Top 2022” i/lub wyróżnienia przyznane przez Komisję w tych kategoriach.
 19. Otrzymanie nagrody nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.
 20. Możliwość posługiwania się Logotypem nagrody przysługuje tylko i wyłącznie Zwycięzcom Pebiscytu i ich zwycięskim produktom. W przypadku, gdy Zwycięzca nie jest jedynym dystrybutorem Produktu istnieje możliwość korzystania z odznaczenia przez innych dystrybutorów, o ile wniosą oni z tego tytułu opłatę̨ na rzecz Organizatora w wysokości 100% kosztu zgłoszenia Produktu do Plebiscytu.
 21. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymują̨ pamiątkowy Certfikat.
 22. Produkty nagrodzone w Plebiscycie będą mogły być́ oznaczane Logotypem Plebiscytu z zaznaczeniem roku, w którym została przyznana nagroda i posługiwać się̨ nim bezterminowo w materiałach promocyjnych i reklamowych, social mediach, targach, a także na opakowaniach Produktów.
 23. Uczestnik Plebiscytu otrzymuje od Organizatora zaproszenie na galę wręczenia nagród, która odbędzie się w terminie określonym przez Organizatora w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem §1 ust. 16. Zaproszenie jest przeznaczone dla 1 osoby reprezentującej podmiot Uczestniczący w Plebiscycie. Opłata za zaproszenie jest zawarta w cenie zgłoszenia do Udziału w Plebiscycie.
 24. Udział w gali finałowej Plebiscytu jednego lub więcej przedstawicieli Uczestnika plebiscytu umożliwiający przedstawienie prezentacji Produktu w postaci stoiska/reklamy/logo na ściance itp. jest dodatkowo płatny. Po nadesłaniu przez Zgłaszającego zapytania w tym zakresie, Organizator ma prawo przesłać do Zgłaszającego ofertę dot. prezentacji jego produktów na gali finałowej. 
 25. Przekazanie Jurorom plebiscytu produktów niezgłoszonych w formularzu konkursowym czy zamieszczanie przez Uczestnika Logotypów Nagrody na produktach Uczestnika Plebiscytu, które nie zostały nagrodzone, jest niezgodne z Regulaminem. Działanie takie narusza przepisy prawa, w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wiąże się̨ dla Uczestnika Plebiscytu ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi, w tym zapłacenia Organizatorowi kary pieniężnej w wysokości 100 000 PLN za każde opisane powyżej naruszenie. Organizator jednocześnie zastrzega sobie prawo do ujawnienia na swoich stronach internetowych lub w mediach każdego faktu naruszenia przez Uczestnika Plebiscytu niniejszego postanowienia Regulaminu.

§ 4. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zobowiązuje się wykonać na rzecz Uczestników Plebiscytu poniższe świadczenia:
 1. Publikacja zdjęcia i opis Produktu dostarczonego przez Uczestnika zgodnie z kategorią zgłoszenia w serwisie internetowym AllAboutLife ww. allaboutlife.pl oraz w social mediach powiązanych z ww. portalem, 
 2. Udostępnianie na social mediach Allaboutlife wybranych relacji i postów dla zgłoszonych produktów spośród tych udostępnianych przez członków JURY w trakcie testów konkursowych.
 3. Przekazanie Uczestnikowi danych osobowych członków Komisji Konkursowej, którym Uczestnik jest zobowiązany przesłać produkty zgłoszone w Plebiscycie,
 4. Wysłanie Uczestnikowi zaproszenia na galę finałową Plebiscytu dla 1 osoby reprezentującej firmę,
 5. W przypadku uzyskania nagrody, produkt jest wymieniony w artykułach publikowanych przez portal Allaboutlife informujących o laureatach plebiscytu.

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Udział w plebiscycie jest dobrowolny.
 2. Podmiot zgłaszając swój udział w Plebiscycie wyraża zgodę̨ na stosowanie niniejszego Regulaminu.
 3. Podmiot zgłaszający swój udział w Plebiscycie dobrowolnie podaje dane osobowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Plebiscycie. 
 4. Podmiot zgłaszając swój udział w Plebiscycie oświadcza, że jest świadomy, iż udział w plebiscycie wiąże się̨ z możliwością̨ otrzymania niskiej oceny zgłoszonego produktu w anonimowej ankiecie, która jest narzędziem pracy i oceny  Komisji Konkursowej i wyraża na to zgodę̨. Nie przysługują̨ mu w związku z tym żadne roszczenia do Organizatora.
 5. Uczestnikowi Plebiscytu nie przysługują prawa do zgłaszania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń́, w szczególności w przypadku braku oczekiwanej prezentacji produktu w social mediów przez członków JURY.
 6. Organizator nie ponosi w powyższym przypadkach żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika Plebiscytu. W przypadku skierowania roszczeń́ wobec Organizatora przez producenta Produktu, w sytuacji, gdy Uczestnikiem Plebiscytu jest dystrybutor albo importer Produktu, Uczestnik zobowiązuje się̨ zwolnić Organizatora z odpowiedzialności, a także wstąpić́ do ewentualnego postępowania sądowego w jego miejsce (jako pozwany) albo po jego stronie (jako przypozwany).
 7. Uczestnik może wykorzystywać dane Komisji Konkursowej przekazane mu przez Organizatora wyłącznie w celu dostarczenia do członka Komisji Konkursowej Produktu biorącego udział w Plebiscycie. Dostarczanie innych produktów, rzeczy, próbek lub jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych członków Komisji Konkursowej niezwiązane z prawidłowym przebiegiem Plebiscytu jest niezgodne z Regulaminem i zagrożone karą pieniężną w wysokości 50 000 PLN za każde naruszenie. Organizator oraz Członek komisji konkursowej ma prawo niezależnie wystąpić z osobistym roszczeniem wobec Uczestnika konkursu łamiącego regulamin w tej kwestii.
 8. Uczestnik zobowiązuje się nie kontaktować z członkiem Komisji Konkursowej inaczej niż przy współpracy z Organizatorem, na zasadach i w celu określonych niniejszym Regulaminem. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie nawiązywać współpracy z członkiem Komisji Konkursowej inaczej niż przy współpracy z Organizatorem. W przypadku chęci podjęcia współpracy przez Uczestnika Plebiscytu z członkiem Komisji Konkursowej w celu współpracy płatnej dotyczącej promocji swojej firmy –  Uczestnik ma obowiązek skontaktować się z członkiem Komisji Konkursowej za pośrednictwem Organizatora. Bezpośredni kontakt Uczestnika z Członkiem Komisji Konkursowej, w celu nawiązania opisanej powyżej współpracy jest niezgodny z Regulaminem i wiąże się̨ dla Uczestnika Plebiscytu z koniecznością zapłaty Organizatorowi kary pieniężnej oraz wysokości 20% wartości kontraktu podpisanego przez Organizatora z Członkiem Komisji Konkursowej.

§ 6 POUFNOŚĆ

 1. Uczestnicy zobowiązują się utrzymać w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Regulaminu w poufności, oraz wszelkie inne oznaczone jako poufne lub o poufnym charakterze, włączając w to w szczególności wszelkie informacje teleadresowe, techniczne i handlowe, know-how oraz inne niepublikowane informacje udostępniane drugiej Uczestnikom w związku z udziałem w Plebiscycie, w sposób bezpośredni lub pośredni.
 2. Zobowiązania Stron do zachowania poufności pozostają w mocy w czasie trwania Plebiscytu oraz  bezterminowo po jego zakończeniu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Plebiscytu dostępny jest na stronie portalu internetowego AllAboutLife (www.allaboutlife.pl)
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników Plebiscytu.. Zmiany zostaną udostępnione Uczestnikom w analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Plebiscytu.
 5. Naruszenie przez Uczestników któregokolwiek z postanowień́ Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń́, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Plebiscycie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Plebiscytu oraz powoduje utratę̨ prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań́ konkursowych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, niedające się przewidzieć, które powoduje, że odbycie się Plebiscytu oraz gali finałowej jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności pandemia, warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, prawa i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.