REGULAMIN PLEBISCYTU “INFLUENCERS TOP 2023” –  EDYCJA JESIEŃ/ZIMA 2023

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzania plebiscytu „Influencer’s Top 2023” Edycja Jesień/Zima 2023 (dalej „Plebiscytu”)
 2. Plebiscyt jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Współorganizatorami Plebiscytu są  Spółka E- Top sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 678482, oraz PLT Patrycja Bilewska z siedzibą w Warszawie NIP 9720922991 , Watchout PR Michał Czmielewski z siedzibą w Warszawie NIP 5211738610 zwani dalej „Organizatorem”. Każdy z podmiotów ponosi solidarną odpowiedzialność za przeprowadzenie plebiscytu.
 4. Plebiscyt organizowany jest za pośrednictwem portalu internetowego AllAboutLife (www.allaboutlife.pl) oraz przy wykorzystaniu profilów portalu i jurorów konkursu w  mediach społecznościowych.
 5. Nagrody w Plebiscycie przyznawane będą w kategoriach głównych: EKO/NATURALNE, ZDROWIE, URODA, ŻYWNOŚĆ, DOM, OGRÓD, STYL, PODRÓŻE, DZIECI/NASTOLATKI, KULTURA, PUPILE ORAZ NOWE TECHNOLOGIE
 6. Kategorie główne mogą otrzymać podkategorie określone przez Organizatora po zweryfikowaniu przez niego zgłoszonych produktów.
 7. Celem Plebiscytu jest ocena oraz wybranie najlepszych produktów z każdej wymienionej wyżej  kategorii/podkategorii pod względem jakości, funkcjonalności estetyki i innowacyjności produktu.
 8. Plebiscyt przeznaczony jest dla polskich i  zagranicznych podmiotów, tj. producentów, dystrybutorów i importerów produktów należących do jednej z  konkursowych kategorii, których produkty są dostępne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie jest posiadanie wszelkich majątkowych praw autorskich do Produktu lub licencji oraz certyfikatów i atestów niezbędnych do wprowadzenia Produktu do obrotu na terenie Polski, a także nienaruszania praw własności przemysłowej przysługujących osobom trzecim, co Zgłaszający potwierdza zgłaszając Produkt do Plebiscytu.
 10. Uczestnik Plebiscytu ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia w powyższym zakresie i w przypadku skierowania wobec Organizatora Plebiscytu jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 11. Uczestnik Plebiscytu zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności, a także wstąpić́ do ewentualnego postępowania sądowego w jego miejsce (jako pozwany) albo po jego stronie (jako przypozwany).
 12. Udział w Plebiscycie jest odpłatny. Opłata jest naliczana za każdy zgłoszony produkt.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia do Plebiscytu bez podania przyczyny.
 14. Plebiscyt będzie przeprowadzony w dniach 15.08.2023 – 30.11.2023
 15. Finał Plebiscytu odbędzie się̨ w grudniu 2023 roku. 
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dat obowiązywania Plebiscytu, w tym daty Finału Plebiscytu. 

§2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają̨:

 1. Plebiscyt – Plebiscyt Influencer’s Top 2023” Jesień/Zima 2023
 2. Regulamin – Regulamin Plebiscytu „Influencer’s Top 2023” Edycja Jesień/Zima 2023
 1. Organizator – podmioty współorganizujące plebiscyt, tj. E- Top sp. z o.o. oraz PLT Patrycja Bilewska, Watchout PR Michał Czmielewski
 2. Komisja Konkursowa (Jury) – komisja oceniająca zakwalifikowane do plebiscytu  Produkty, w której zasiadają̨ autorytety w zakresie tematyki danej kategorii konkursowej, dziennikarze oraz powszechnie znani influencerzy. Komisja Konkursowa jest wybierana przez Organizatora.
 3. Nagroda – odznaczenie wybranego przez Komisję Konkursową Produktu tytułem Influencer’s Top 2023” lub przyznanie wyróżnienia w tych kategoriach oraz pamiątkowy Certyfikat wraz z prawem do używania Logotypu przyznanej Nagrody dla zwycięskiego produktu wraz z rokiem przyznania odznaczenia.
 4. Logotyp nagrody – oznaczenie słowno-graficzne zawierające informację o kategorii i rodzaju przyznanej nagrody oraz roku, za który została przyznana,
 5. Zgłaszający – producent, dystrybutor lub importer produktów danej kategorii konkursowej, którego produkty są dostępne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający wszelkie majątkowe prawa autorskie do Produktu lub licencje oraz certyfikaty i atesty niezbędne do wprowadzenia produktu do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który zgłosił własny produkt do udziału w Plebiscycie  oraz dokonał zapłaty ceny za zgłoszenie. 
 6. Uczestnik Plebiscytu – producent, dystrybutor lub importer produktów danej kategorii konkursowej, którego produkty są dostępne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który po prawidłowym zgłoszeniu swojego Produktu do udziału w Plebiscycie, został zakwalifikowany do udziału w Plebiscycie przez Organizatora.
 7. Produkt – pojedynczy produkt/usługa/miejsce zgłoszony/a do oceny w Plebiscycie. Ilość zgłoszonych Produktów jest dowolna, z zastrzeżeniem, iż jest każdorazowo niezależnie rozliczana .
 8. Cena – kwota jaką zobowiązany jest zapłacić podmiot zgłaszający swój produkt do udziału w Plebiscycie. Cena jest naliczana za każdy zgłoszony produkt. Wpłata jest bezzwrotna. 
 9. Zwycięzca – Uczestnik Plebiscytu  odznaczony przez Komisję Konkursową i Organizatora tytułem: „Influencer’s Top 2023” lub wyróżnieniami w jednej z kategorii konkursowych.

§ 3 ZASADY PRZEPROWADZENIA PLEBISCYTU

 1. Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w Plebiscycie przesyłają̨ na adres mailowy Organizatora podpisane zgłoszenie . 
 2. Zgłoszenie do wzięcia udziału w Plebiscycie polegające na przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez Zgłaszającego jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu oraz zobowiązaniem do zapłaty za zgłoszenie we wskazanym terminie.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator przesyła Zgłaszającemu fakturę za udział w Plebiscycie oraz numer konta bankowego, na który Zgłaszający ma obowiązek wpłacić należną kwotę za zgłoszenie.  
 4. Zgłaszający jest zobowiązany do terminowego dokonania pełnej wpłaty na konto bankowe Organizatora wg przesłanej Zgłaszającemu faktury.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania Zgłaszającego do Plebiscytu w sytuacji niespełnienia wymogów Regulaminu, a także w szczególności w przypadku naruszania przez Zgłaszającego prawa lub dobrych obyczajów obowiązujących w obrocie gospodarczym.
 6. Uczestnik jest obowiązany do przesłania Komisji Konkursowej oraz Organizatora zgłoszonego do udziału w Plebiscycie produktu w liczbie i terminie określonym przez Organizatora. Uczestnik nie ma obowiązku wysyłania produktów do całej komisji konkursowej. Organizator przekaże Uczestnikowi adresy członków JURY, którym Uczestnik ma obowiązek przesłać zgłoszony produkt. Przesłane Produkty nie podlegają̨ zwrotowi. W przypadku Produktu droższego niż̇ 700 zł, szczegóły dotyczące liczby przesłanych egzemplarzy Produktu oraz ewentualnego ich zwrotu Uczestnikom Plebiscytu mogą być ustalane indywidualnie z Organizatorem.
 7. Wysyłka produktów odbywa się wg wytycznych przesłanych przez Organizatora w korespondencji mailowej i jest ona obowiązkowa.
 8. Produkty zakwalifikowane do Plebiscytu zostaną̨ zaprezentowane przez Organizatora na stronie portalu internetowego AllAboutLife (www.allaboutlife.pl) zgodnie z opisem Produktu i zdjęciami przesłanymi przez Uczestnika Plebiscytu.
 9. Komisja Konkursowa oceni Produkty biorące udział w Plebiscycie w następujących kategoriach: EKO/NATURALNE, ZDROWIE, URODA, PUPILE, ŻYWNOŚĆ, DOM, OGRÓD, STYL, PODRÓŻE, DZIECI/NASTOLATKI, KULTURA, PUPILE ORAZ NOWE TECHNOLOGIE
 10. Kategorie główne mogą otrzymać podkategorie określone przez Organizatora po zweryfikowaniu przez niego zgłoszonych produktów.
 11. Komisja Konkursowa przy ocenie Produktów weźmie pod uwagę̨: jakość, funkcjonalność, estetykę i innowacyjność produktu.
 12. Komisja Konkursowa decyduje o przyznaniu poszczególnych nagród poprzez oddanie głosu na anonimowym formularzu konkursowym, przyznając punktację od 1 do 10 punktów w każdej ocenianej Kategorii. 
 13. Informacje o wysokości punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej są tajne. Nie są podawane do publiczne wiadomości ani Uczestnikom Plebiscytu.
 14. Decyzje Komisji Konkursowej są̨ niezależne i nie podlegają̨ zaskarżeniu.
 15. Członkowie Komisji Konkursowej są wybierani przez Organizatora. Nie mają oni prawa kontaktować się z Uczestnikami Plebiscytu inaczej niż przy współpracy z Organizatorem.
 16. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą także nawiązywać współpracy z Uczestnikami Plebiscytu, inaczej niż przy współpracy z Organizatorem. W przypadku łamania tych zasad działanie takie narusza przepisy prawa, w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wiąże się̨ dla Uczestnika Plebiscytu ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi, w tym zapłacenia Organizatorowi kary pieniężnej w wysokości 100 000 PLN za każde opisane powyżej naruszenie. Paragraf ten nie ma zastosowania w przypadku wcześniej zgłoszonej mailem Organizatorowi współpracy Uczestnika z członkiem Komisji Konkursowej.
 17. Przyznanie nagrody w plebiscycie dla produktu danej kategorii/podkategorii wiązać się musi ze zdobyciem najwyższej oceny oraz uzyskaniem dla ocenianego produktu średniej łącznej oceny jurorskiej nie mniejszej niż 7,75%.
 18. Lista Zwycięzców Plebiscytu zostanie opublikowana na stronie internetowej portalu internetowego AllAboutlife  www.allaboutlife.pl nie później niż 10 dni od dnia zakończenia Plebiscytu. 
 19. Nagrodą w Plebiscycie jest odznaczenie wybranych przez Komisję Produktów tytułem: „Influencer’s Top 2023” i/lub wyróżnienia przyznane przez Komisję w tych kategoriach.
 20. Otrzymanie nagrody nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.
 21. Możliwość posługiwania się Logotypem nagrody przysługuje tylko i wyłącznie Zwycięzcom Pebiscytu i ich zwycięskim produktom.
 22. W przypadku, gdy Zwycięzca nie jest jedynym dystrybutorem Produktu istnieje możliwość korzystania z odznaczenia przez innych dystrybutorów, o ile wniosą oni z tego tytułu opłatę̨ na rzecz Organizatora w wysokości 100% kosztu zgłoszenia Produktu do Plebiscytu.
 23. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymują̨ pamiątkowy Certfikat.
 24. Produkty nagrodzone w Plebiscycie będą mogły być́ oznaczane Logotypem Plebiscytu z zaznaczeniem roku, w którym została przyznana nagroda i posługiwać się̨ nim bezterminowo w materiałach promocyjnych i reklamowych, social mediach, targach, a także na opakowaniach Produktów.
 25. Uczestnik Plebiscytu otrzymuje od Organizatora zaproszenie na galę wręczenia nagród, która odbędzie się w terminie określonym przez Organizatora w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem §1 ust. 16. Zaproszenie jest przeznaczone dla 1 osoby reprezentującej podmiot Uczestniczący w Plebiscycie. Opłata za zaproszenie jest zawarta w cenie zgłoszenia do Udziału w Plebiscycie.
 26. Udział w gali finałowej Plebiscytu jednego lub więcej przedstawicieli Uczestnika plebiscytu umożliwiający przedstawienie prezentacji Produktu w postaci stoiska/reklamy/logo na ściance itp. jest dodatkowo płatny. Po nadesłaniu przez Zgłaszającego zapytania w tym zakresie, Organizator ma prawo przesłać do Zgłaszającego ofertę dot. prezentacji jego produktów na gali finałowej. 
 27. Przekazanie Jurorom plebiscytu produktów niezgłoszonych w formularzu konkursowym czy zamieszczanie przez Uczestnika Logotypów Nagrody na produktach Uczestnika Plebiscytu, które nie zostały nagrodzone, jest niezgodne z Regulaminem. Działanie takie narusza przepisy prawa, w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wiąże się̨ dla Uczestnika Plebiscytu ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi, w tym zapłacenia Organizatorowi kary pieniężnej w wysokości 100 000 PLN za każde opisane powyżej naruszenie. Organizator jednocześnie zastrzega sobie prawo do ujawnienia na swoich stronach internetowych lub w mediach każdego faktu naruszenia przez Uczestnika Plebiscytu niniejszego postanowienia Regulaminu.