Serdecznie dziękujemy za fantastyczne stylizacje.  Z przyjemnością ogłaszamy Zwycięzcę, którym jest …. Pani Agnieszka Witkowska!  Pani Agnieszka wygrywa unikalny T-SHIRT “GIRLS” marki Philo New York

Serdecznie gratulujemy!

—————————-

Konkurs z marką Philo New York jest dla wszystkich kobiet, które wiedzą, że marzenia się spełniają. Dla wszystkich nas, które codziennie podejmują wyzwania,  balansują życie rodzinne z karierą i dążą do wewnętrznego spełnienia. Dla wszystkich nas DreamGirls, które wierzą, że tylko piękno wewnątrz nas i emocjonalna wrażliwość czynią z nas kobiety, które mogą osiągnąć wszystko!

Wystarczy wysłać zdjęcie własnej, wiosennej stylizacji mailowo na adres: konkursy@allaboutlife.pl. W tytule maila prosimy o umieszczenie nazwy “philo”. Na wasze stylizacje czekamy do dnia 21.04.2017.

Spośród najciekawszych zgłoszeń wyłonimy Zwycięzcę, dla którego mamy fantastyczny, unikalny T-SHIRT “GIRLS” marki Philo New York. T-shirt wykonany jest z mięciutkiej bawełny z elastan’em, o męskim kroju “boyfriend”.  Napis “Girls can do anything” wykonany jest z pluszowych literek w czerwonym power colorze. 

Założycielem marki Philo New York jest ANNA KOCIUGA, absolwentka Fashion Institute Of Technology w Nowym Jorku. Studiując na kierunku Projektowania Ubioru zainspirowała się projektowaniem akcesoriów, co zrodziło miłość do kunsztu wykończeń ręcznych, detali i ich znaczenia w ubiorze. Połączenie wiedzy na temat tych dwóch odrębnych kwestii mody, pozwoliło jej na stworzenie własnej linii ubrań która łączy w sobie ponadczasowa elegancję i prostotę linii z twistem nadającym jej projektom niepowtarzalny charakter. Polka mieszkająca w Nowym Jorku, postanowiła wrócić do kraju aby zrealizować się jako projektantka tworząc Philo, łączące w sobie europejską elegancję i jej konserwatywny szyk, z amerykańską swobodą i luzem.

“Moje projekty są odzwierciedleniem tego co czuję. Istotne jest dla mnie, aby stworzyć balans i zachować równowagę pomiędzy celem a jego ekspresją.” – mówi Ania.

Praca modelki, praktyki dla takich firm jak Chloè, Victoria’s Secret czy Rachel Roy oraz kształcenie się w światowej stolicy mody, umożliwiło jej poznanie i zrozumienie świata mody z różnych perspektyw. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, w projektach Philo odnajdziemy połączenie wyjątkowego komfortu noszenia z nieprzeciętnym i ponadczasowym lookiem.

 

Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Wiosenne stylizacje” (zwanym dalej „Konkursem”), jest Allaboutlife.pl z siedzibą przy Pl. Bankowy 2 w Warszawie (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Philo Anna Kociuga, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź (zwana dalej „Fundatorem”).
 3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniany na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest wysłanie zdjęcia własnej, wiosennej stylizacji  na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 3. Konkurs trwa od dnia 06.04.2017 do dnia 21.04.2017.

3. NAGRODA

 1. Nagrodą w Konkursie jest T-Shirt “Girls” marki PHILO, (zwany dalej „Nagrodą”).
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik konkursu musi drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl wysłać zdjęcie obrazujące własną, wiosenną stylizację.
 2. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której zdjęcie będzie najciekawsze i najbardziej spodoba się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora. Nagrodę otrzyma 1 Uczestnik konkursu.
 3. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenie konkursu.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs …..”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie konkursowej w serwisie www.allaboutlife.pl.