Marka zdecydowanie wyróżnia się pośród marek masowych  – mówi NIE parabenom.  Te szwedzkie kosmetyki do włosów doceniają kolejne wymagające europejskie rynki (Niemcy, Norwegia, Dania czy  kraje Beneluxu). Firma inspiracje czerpie ze świata przyrody.

W produktach wykorzystywane są składniki naturalne  (np. Malina Moroszka, Guarana, Lavenda),  jednoczenie nie szkodząc przy tym przyrodzie. Ciekawostką jest, iż w procesie produkcji  używa się wyłącznie  biodegradowalnych opakowań, a ich “reklamówki” posiadają datę ważności, po której ulegną biodegradacji. W ręce klientów oddana jest w szeroka gama profesjonalnych szwedzkich kosmetyków do włosów dla kobiet i mężczyzn , wśród których znajdziesz specjalistyczne linie:

Dzięki zastosowaniu unikatowej kompozycji składników aktywnych, stworzono profesjonalne kosmetyki , które doskonale pielęgnują nawet najbardziej wymagające włosy. Produkty Waterclouds dają Ci pewność, że Twoje włosy będą odpowiednio zadbane, idealnie odżywione i nawilżone, a przy tym nie obciążone – zawsze bez parabenów.

W formułach produktów znajdujemy: guaranę, olej makadamia, białko pszeniczne, malina moroszka, bambus, olej arganowy, olej z rokitnika arktycznego. Jeśli zapytacie o ekonomiczną stronę, to…. duża wydajność produktów i cena bardzo rozsądna.

Firma pochodzi ze Szwecji, kraju w którym  troska społeczeństwa o ochronę naturalnego środowiska stawiana jest jako przykład na całym świecie. Właśnie tam, od dwóch dekad tworzone są  produkty Waterclouds.

Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fundatorem i organizatorem nagrody jest Waterclouds Sweden sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Sarmacka 19, 02-972 Warszawa (zwana dalej „Fundatorem”).
 2. Konkurs jest prowadzony na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniany na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest polubienie fanpage serwisu www.allaboutlife.pl i marki Waterclouds Poland oraz  odpowiedź na pytanie: Jak dbasz o włosy latem? oraz przesłanie odpowiedzi na adres mailowy: konkursy@allaboutlife.pl.
 3. Konkurs trwa od dnia 17.06.2017 do dnia 02.07.2017.

3. NAGRODA

 1. Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy kosmetyków pokazane na zdjęciach (zwanych dalej „Nagrodami”).
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik konkursu musi polubić fanpage serwisu www.allaboutlife.pl i drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl odpowiedzieć na pytanie: Jak dbasz o włosy latem.
 2. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których odpowiedzi będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora. Nagrody otrzyma 3 Uczestników konkursu.
 3. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenie konkursu.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs …..”
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie konkursowej w serwisie www.allaboutlife.pl.