Letnia pogoda na szczęście zadomowiła się na dobre. Nastał idealny czas na aktywne wypady z przyjaciółmi. Mamy dla Was konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Podzielcie się z nami swoją kreatywnością i podajcie przepis na piknikowe przekąski. Mamy do rozdania pięć plecaków rowerowych wraz z Warką Radler 0,0%.

Bezalkoholowa Warka Radler – naturalnie mętny bezalkoholowy napój piwny dla dorosłych, nie bez powodu uznawana za najbardziej „plenerowy” napój lata. Warka Radler 0,0 % to miks bezalkoholowego jasnego piwa Warka i cytrynowej lemoniady. A ponieważ w plenerze liczy się przede wszystkim wygoda – jest dostępna w wygodnej, zakręcanej butelce PET. To propozycja idealna na majówkowe spotkania „pod chmurką” – podwójnie orzeźwia smakiem piwnej goryczki i cytrusowymi, soczystymi nutami.

Plastikowa butelka, którą można wielokrotnie otwierać i zamykać, dobrze chroni smak i nagazowanie radlera. Zakręcaną butelkę z Warką Radler 0,0% można bezpiecznie nosić w torbie lub plecaku i sięgać  po nią w każdej chwili, gdy trzeba ugasić pragnienie: podczas aktywności na świeżym powietrzu, w podróży, w pracy czy przy posiłku.

Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fundatorem i organizatorem nagrody jest ROOTS  z siedzibą przy ul. Tucholska 11 lok. 50, 01-618 Warszawa (zwana dalej „Fundatorem”).
 2. Konkurs jest prowadzony na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniany na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest odpowiedź na pytanie oraz przesłanie odpowiedzi na adres mailowy: konkursy@allaboutlife.pl.: Podziel się z nami swoją kreatywnością i podaj przepis na piknikowe przekąski.
 3. Konkurs trwa od dnia 20.06.2017 do dnia 04.07.2017.

3. NAGRODA

 1. Nagrodami w Konkursie jest pięć plecaków rowerowych wraz z Warką Radler 0,0% (zwanych dalej „Nagrodami”).
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik konkursu musi drogą mailową wysłać odpowiedź na pytanie na adres konkursy@allaboutlife.pl Podziel się z nami swoją kreatywnością i podaj przepis na piknikowe przekąski.
 2. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których odpowiedzi będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora. Nagrody otrzyma 3 Uczestników konkursu.
 3. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenie konkursu.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs …..”
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie konkursowej w serwisie www.allaboutlife.pl.