D’ALCHEMY to nowość na kosmetycznym rynku. Co wspólnego mają nowoczesne kosmetyki naturalne z maściami robionymi własnoręcznie przez nasze babcie i pra-pra-babcie? Jest to coś podstawowego, a jednocześnie trudno osiągalnego w dzisiejszych czasach: czysta naturalność surowców roślinnych. Rozwój rolnictwa i zanieczyszczenie środowiska spowodowały, że nie wszystkie uprawy, a nawet nie wszystkie dziko rosnące rośliny mogą być surowcem dla kosmetyków naturalnych. Wystarczy, że w pobliżu zastosowano pestycydy, albo że uprawa znajduje się w pobliżu ruchliwej drogi, aby rośliny straciły swoje cenne właściwości, a nawet stały się szkodliwe.

Produkcja nowoczesnych kosmetyków naturalnych jest nieporównanie kosztowniejsza i bardziej skomplikowana, niż zebranie roślin na łące i roztarcie ich w moździerzu. Jednak dzięki temu skuteczność i bezpieczeństwo preparatów D’ALCHEMY  są bardzo wysokie.

Trzeba znaleźć sposób, aby kosmetyki przechowywać bez utraty ich właściwości. Zwykłe szkło, do niedawna uważane za najbezpieczniejsze do przechowywania preparatów kosmetycznych, nie chroni ich przed degradacją w wystarczającym stopniu. Dlatego D’ALCHEMY korzysta ze specjalnego szkła biofotonicznego, które pomaga zachować cenne właściwości składników roślinnych.

Preparaty D’ALCHEMY powstają z roślin uprawianych metodami ekologicznymi lub dziko rosnących na terenach ekologicznie czystych. Potwierdzają to m.in. certyfikaty organiczności surowców naturalnych, przyznawanymi przez niezależne instytucje międzynarodowe.

Mamy dobrą wiadomość. Do wygrania zestaw kosmetyków D’ALCHEMY.

D'ALCHEMY zestaw do wygrania

D’ALCHEMY zestaw do wygrania

Jak wygrać?

Wejdź na stronę https://dalchemyskincare.com/ i odpowiedz na pytanie: w kosmetykach D’ALCHEMY  najbardziej podoba mi się…. – dokończ zdanie

Odpowiedź konkursową wyślij na maila konkursy@allaboutlife.pl

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji D’ALCHEMY najbardziej podoba mi się…. (zwaną dalej „Akcją”), jest marka D’ALCHEMY (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest D’ALCHEMY
 3. Akcja jest prowadzona na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniana na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie odpowiedzi jest wejście na stronę https://dalchemyskincare.com/ i odpowiedź na pytanie: w kosmetykach D’ALCHEMY najbardziej podoba mi się…. – dokończ zdanie i przesłanie odpowiedzi na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 3. Akcja trwa od dnia 8 luty do dnia 22 lutego 2018 r.

3. NAGRODA

1. Nagrodami w Akcji jest 1 zestaw produktów, w skład którego wchodzi: PURIFYING FACIAL CLEANSER (żel do mycia twarzy), LOSS OF ELASTICITY SKIN RENEWER (przeciwstarzeniowy krem do cery suchej, wrażliwej),NECK & DÉCOLLETAGE WRINKLE REFILL (wypełniacz zmarszczek do szyi i dekoltu).

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik Akcji musi drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl powinien przesłać odpowiedź : w kosmetykach D’ALCHEMY najbardziej podoba mi się…. – dokończ zdanie i przesłać odpowiedź na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl
 2. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora.
 3. Lista Zwycięzców Akcji zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem D’ALCHEMY.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie akcji w serwisie www.allaboutlife.pl