LE BRATE to polska marka stworzona przez dwie przyjaciółki kochające życie, które jest pełne modowych wyzwań.

Nagrodę wygrała:

Aleksandra Kocerba

Pomysł stworzenia własnej marki zrodził się z potrzeby zakupienia prezentu na wieczór panieński dla jednej z koleżanek. Dziewczyny nie mogły znaleźć idealnego szlafroku dla przyszłej Panny Młodej i tak powstał ich flagowy model Bride To Be, od którego wszystko się zaczęło. Le Brate to marka, która tworzy komfortową bieliznę.

Jeśli zatem stawiasz na wyjątkowy komfort i piękno podczas ślubnych przygotowań, spraw aby te chwile stały się magiczne…

Starannie zaprojektowane i romantyczne wzory pozwolą uczynić niejedno wydarzenie szczególnym.

Nam przypadły do gustu jedwabne szlafroki.

Le Brate

Le Brate

 

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji Le Brate – czyli kuszący konkurs…(zwaną dalej „Akcją”), jest marka Le Brate (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Le Brate
 3. Akcja jest prowadzona na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniana na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie odpowiedzi jest wejście na stronę https://lebrate.eu/ i przesłanie linka, która z propozycji marki najbardziej przypadła Tobie do gustu na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 3. Akcja trwa od dnia 31 marca do dnia 10 kwietnia 2018 r.

3. NAGRODA

1. Nagrodami w Akcji jest 1 zestaw produktów, w skład którego wchodzi: set SEXY BLACK: czarna koszula i czarny szlafrok

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik Akcji musi drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl powinien wejść na stronę https://lebrate.eu/ i przesłać link, która z propozycji marki najbardziej przypadła Tobie do gustu.
 2. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora.
 3. Lista Zwycięzców Akcji zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Le Brate.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie akcji w serwisie www.allaboutlife.pl