Tous to marka Biżuteryjna, która najlepiej rozumie emocje i przekazuje dobre emocje. Tous jest ekspertem w kreowaniu dobrego nastroju. Tous jest także stylem życia, to droga do doceniania małych rzeczy, do odkrycia i przekazywania uczuć. Tous stanowi część tej pozytywnej energii, ciepłych uczuć i emocji. Dlatego właśnie TOUS chce, abyśmy poświęcili czas dla siebie… Chce wrócić do wartości w nowej edycji klasycznych zapachów TOUS. Z tego też powodu mamy dla Was drogie Czytelniczki wspaniały konkurs, w którym do wygrania są wspaniałe wody toaletowe marki TOUS!

Wystarczy, abyście odpowiedziały na pytanie: “Dokąd wybrałabyś się w podróż swoich marzeń? Krótko uzasadnij.” Swoje odpowiedzi wyślijcie mailowo na adres: konkursy@allaboutlife.pl.

Spośród najciekawszych wyłonimy 5 Zwycięzców, z których 2 osoby otrzymają wodę toaletową Bonjour Senorita , a 3 osoby wodę toaletową Tous Les Colognes. Konkurs będzie trwał do dnia 23.03.2017.

Regulamin konkursu

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Twoja wymarzona podróż” (zwanym dalej „Konkursem”), jest LeBru sp. z o. o. z siedzibą przy Pl. Bankowy 2 w Warszawie (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest POLKOSPA Anna Rakocińska- Krzanowska z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 10a/8 w Warszawie (zwana dalej „Fundatorem”).
 3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniany na profilu FB serwisu.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest odpowiedź na pytanie konkursowe „”Dokąd wybrałabyś się w podróż swoich marzeń? Krótko uzasadnij.” oraz przesłanie odpowiedzi na adres mailowy Organizatora: kontakt@allaboutlife.pl.
 3. Konkurs trwa od dnia 8.03.2017 do dnia 23.03.2017.

§3. NAGRODA

1.Nagrodami w Konkursie są produkty marki TOUS, (zwane dalej „Nagrodami”)- 5 sztuk wody toaletowej:

 1. 2 x woda toaletowa Bonjour Senorita 50 ml
 2. 1 x woda toaletowa Tous Les Colognes 90 ml
 3. 1 x woda toaletowa Tous Les Colognes 50 ml
 4. 1 x woda toaletowa Tous Les Colognes 30 ml

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik konkursu musi odpowiedzieć drogą mailową na adres kontakt@allaboutlife.pl na następujące pytanie konkursowe: “Dokąd wybrałabyś się w podróż swoich marzeń? Krótko uzasadnij.”
 2. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których odpowiedzi będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora. Nagrody otrzyma 5 Uczestników konkursu: 2 osoby otrzymają wodę toaletową Bonjour Senorita , a 3 osoby wodę toaletową Tous Les Colognes.
 3. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenie konkursu.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: kontakt@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

§5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs …..”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie konkursowej w serwisie www.allaboutlife.pl.