As Jewellery wspólnie z naszym portalem przygotował dla Was atrakcyjny konkurs, w którym można wygrać piękne nagrody.

As Jewellery to autorska marka biżuteryjna. W ofercie znajduje się wiele modeli, które są chętnie noszone przez znane osoby.

Niedawno firma wprowadziła również chokery ze srebra, które z powodzeniem zdobywają zaufanie klientek. Niebawem pokażemy Wam nasze ulubione modele. Tymczasem zapraszamy Was do wspólnej zabawy.

Naszyjnik marka AS JEWELLERY

Naszyjnik marka AS JEWELLERY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji Z miłości do subtelności (zwaną dalej „Akcją”), jest Allaboutlife.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest marka AS JEWELLERY.
 3. Akcja jest prowadzona na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniana na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie odpowiedzi:  Który z modeli marki AS JEWELLERY przypadł Tobie do gustu, podaj nazwę, modele dostępne na stronie www.asjewellery.pl   i wyslij zgłoszenie z danymi na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 3. Akcja trwa od dnia 2 października do dnia 16 października 2017 r.

3. NAGRODA

1. Nagrodami w Akcji są: 2 naszyjniki w całości wykonane ze srebra próby 925. Zawieszki to dwa ruchome mini puzzelki. Składane jak prawdziwe, oraz serduszko i kuleczki. Rozmiary zawieszek: puzzel 1 10x8mm, puzzel 2 7x9mm, serce 7,5×8,5mm, kuleczki do wyboru z listy:kulki 2,5mm 925, kulka 3mm 9karat. Naszyjnik długość 42cm standard (możliwość personalizacji-zmiany długości od 38-50cm) (zwane dalej „Nagrodami”).

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik Akcji musi drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl przesłać opis dotyczący sposobu
 2. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora.
 3. Lista Zwycięzców Akcji zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Akcja lato w stylu gwiazd”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie akcji w serwisie www.allaboutlife.pl

Przeczytaj też wywiad z Iwoną Zasuwą, jej blog bije rekordy popularności.