Wiemy, jak uwielbiacie konkursy, stąd mamy dla Was niespodziankę od marki Lumene. Sami zobaczcie!

REGULAMIN KONKURSU „Wakacyjny wyjazd”

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Wakacyjny wyjazd”, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 847 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs organizowany w ramach portalu społecznościowego Instagram.com, nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany. Serwis Instagram nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Organizatora. Dane przekazywane w ramach Konkursu są przekazywane Organizatorowi i będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator – BRODR. JORGENSEN S.A ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra.
 2. Konkurs – Konkurs „Wakacyjny wyjazd” prowadzony na zasadach wskazanych w Regulaminie;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
 4. Uczestnik/Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w Regulaminie, uczestnicząca w Konkursie;
 5. Praca Konkursowa – Dodanie komentarza pod postem konkursowym na portalu Instagram o treści „Napisz w komentarzu jaka jest Twoja wymarzona miejscówka na wakacje i oznacz koleżankę, którą byś na taki wyjazd zabrała!” oraz polubienie profilu Lumene Polska i All About Life
 6. Zgłoszenie –  Dodanie komentarza pod postem konkursowym na portalu Instagram o treści „Napisz w komentarzu jaka jest Twoja wymarzona miejscówka na wakacje i oznacz koleżankę, którą byś na taki wyjazd zabrała!” oraz polubienie profilu Lumene Polska i All About Life

§ 3.

 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu.
 2. Konkurs zostanie ogłoszony: w relacji i poście na Instagramie na koncie @allaboutlife.pl oraz na
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 02.08.2021r. do 11.08.2021r
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.08.2021r. Wyniki zostaną ogłoszone za pomocą portalu Instagram oraz Facebook pod postem konkursowym.
 5. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców. Do każdego zwycięzcy trafią po 2 zestawy poniższych kosmetyków.
  LAHDE Nawadniająca mgiełka do twarzy Lumene Classic mini size 50 ml
  VALO Nawadniająca mgiełka do twarzy z vit. C  Lumene Classic mini size 50 ml
  LÄHDE Płyn micelarny mini size 50ml  Lumene Classic
  VEDENKESTAVA Dwufazowy płyn do demakijażu (makijaż wodoodporny) mini size 50 ml
  LAHDE Żelowa maska dotleniająco-nawilżająca 72h mini size 15ml
  LUMO Serum przeciwzmarszczkowe mini size


Zwycięzcy zostaną wybrani spośród komentarzy pod postem na profilu @allaboutlife.pl
Firma Lumene Polska zastrzega sobie możliwość wyboru zwycięzców.

 • Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.
 • Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.
 • W trakcie trwania Konkursu Organizator będzie udostępniać Prace Konkursowe w relacji na Instagramie na koncie @allaboutlife.pl
 • Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję wyłonioną przez organizatora.
 • Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji.
 • Spośród Prac Konkursowych spełniających warunki Regulaminu, Komisja wybierze 1 (jedną) osobę, która zostanie wyróżniona nagrodą.
 • Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 10% wartości Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
 • Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
 • Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.
 • Zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez portal Instagram, na którym zostały zamieszczone ich Prace Konkursowe.
 • W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, Komisja może zadecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi.
 • Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.
 • Zwycięzca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia i odesłania wszystkich dokumentów przesłanych mu przez Organizatora związanych z udziałem w Konkursie, dokonania czynności niezbędnych do odbioru Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
 • Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania wyników Konkursu.
 • Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że jako autor Pracy Konkursowej nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora swych autorskich praw osobistych.

§ 4

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem, w tym propagowaniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyniku i wydaniem Nagrody w Konkursie.

§ 5.

 1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczeń zawartych w Regulaminie i akceptacją treści Regulaminu.

Przystępując do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe do zamieszczonej przez niego Pracy Konkursowej co do całości oraz do jego poszczególnych elementów, a Praca Konkursowa jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze i nie narusza pra