Wiosna!!!! Przyszła, zapukała do naszych drzwi. Razem z nią startujemy z naszą akcją ENJOY SPRING.

Uwielbiamy rozdawać nagrody! Cieszą nas codzienne dowody sympatii, które od Was- naszych czytelników otrzymujemy!!! Nasz portal w marcu skończył rok. Wiemy, że nie zatrzymujemy się i nie możemy stać w miejscu. Nic tak nie cieszy jak rozwój. W związku z tym ruszamy z naszą nową kampanią ENJOY SPRING.

W ramach naszych regularnych akcji- co dwa miesiące, możecie wygrać super nagrody. Zadanie jest bardzo proste. Poniżej regulamin naszej akcji.

Odpowiedź konkursową wyślij na maila konkursy@allaboutlife.pl

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji Enjoy Spring jest marka Maroccanoil oraz marka CHEERS
 2. Fundatorem nagród jest marka Maroccanoil oraz suplementy CHEERS.
 3. Akcja jest prowadzona na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniana na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie odpowiedzi na pytanie: jakie nowe zabiegi kosmetyczne i nawyki żywieniowe wprowadzisz wiosną, na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 3. Akcja trwa od dnia 18 kwietnia do dnia 30 maja 2018 r.

3. NAGRODA

1. Nagrodami w Akcji są 3 zestawy produktów marki Maroccanoil, w skład których wchodzi

1 miejsce- 1 zestaw:

– Kosmetyczka Marchesa

– Szampon Nawilżający 250 ml

– Odżywka Nawilżająca 250 ml

– Kuracja Moroccanoil 25 ml

Enjoy Spring z Maroccaonoil

Enjoy Spring z Maroccaonoil

Dwie dodatkowe nagrody za 2 i 3 miejsce

– kosmetyczka niebiesko biała

– Suchy spray teksturyzujący do wł. 60ml

– Nawilżający krem do stylizacji wł. 75ml

– Kuracja 25 ml klasyczna (Kuracja 25 ml light – w drugiej kosmetyczce)

Enjoy Spring z Maroccaonoil

Enjoy Spring z Maroccaonoil

Cheers 5 opakowań witaminy D3+k2

Cheers zostało stworzone przez grupę pasjonatów zdrowego stylu życia i odżywiania. Poszukując na rynku suplementów dla siebie, z zaskoczeniem przyjęli fakt, że większość dostępnych produktów zawiera różnego rodzaju dodatki, wypełniacze, barwniki, a jakość zastosowanych składników często pozostawia wiele do życzenia. Postanowili stworzyć linię produktów przeznaczonych dla świadomego klienta, które przedstawiają sobą niepodważalnie najwyższą, bezkompromisową jakość.

W ten sposób powstała linia produktów Cheers, będących w 100% „clean label” – nie zawierają żadnych sztucznych dodatków, barwników czy substancji dodatkowych. Ich produkcja odbywa się zgodnie z najlepszymi standardem produkcyjnym GMP oraz HAACP. Firma chce dostarczyć klientom produkt najwyższej klasy, dlatego każdy z produktów Cheers jest poddawany szczegółowym badaniom mikrobiologicznym, a ścisła kontrola jakości odbywa się na każdym etapie produkcji.

Enjoy Spring z Cheers

Enjoy Spring z Cheers

 


2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik Akcji musi drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl powinien odpowiedzieć na pytanie jakie nowe zabiegi kosmetyczne i nawyki żywieniowe ma zamiar wprowadzić wiosną, na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 2. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora.
 3. Lista Zwycięzców Akcji zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Enjoy Spring.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie akcji w serwisie www.allaboutlife.pl

Chcesz wziąć udział w jeszcze jednym konkursie z atrakcyjnymi nagrodami, kliknij tutaj?