Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Akcji „Portret Instax” (zwaną dalej „Akcją”), jest Allaboutlife.pl (zwana dalej „Organizatorem”).

Fundatorem nagród jest marka: Instax.

Akcja jest prowadzona na Instagramie @allaboutlife.pl oraz w szeroko pojętych kanałach social media uczestników i Fundatora.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jw. Konkursie jest uczestnictwo w warsztatach STrendSS22 w dn 17 maja 2022 oraz opublikowanie portretu na swoich kanałach social media wg wytycznych z warsztatów. Wszystkie zasady publikacji zostały przekazane uczestnikom podczas warsztatów w dn 17 maja 2022 r.
 3. Akcja trwa od dnia 31 maja 2022r.

NAGRODA

Nagrodami w Akcji są: APARATY INSTAX 2 szt. Rodzaj nagrody ustala Fundator.

 1. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik publikuje portret wg zasad.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz wizerunków uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora.
 4. Lista Zwycięzców Akcji zostanie podana na profilu Instagram @allaboutlife.pl w terminie do 10 czerwca 2022 r.
 5. Organizator jak i fundator ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 6. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 7. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 8. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty wyłonienia laureatów.
 10. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailem na adres kontakt@allaboutlife.pl
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie akcji w serwisie www.allaboutlife.pl.