Regulamin konkursu z 19.05.2023 EVOEPHARM i ALL ABOUT LIFE

 1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).
 1. Organizatorzy Konkursu
 1. Organizatorem Konkursu są AllAboutLife E-top sp z oo i Evoepharm Sp. z o.o. zwany dalej „organizatorem”.
 2. Sponsorem nagród jest Evoepharm Sp. z o.o.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją Regulaminu Konkursu.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem www.allaboutlife.pl
 1. Zasady Konkursu
 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na Instagram dostępnym pod adresem … 
 2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie fani i subskrybenci … ( wpisujemy dane osoby, która organizuje konkurs ) na … ( wpisujemy miejsce konkursu ).
 3. Konkurs skierowany jest do Uczestników, którzy w dniu jego rozpoczęcia ukończyli 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 5. Zadanie Konkursowe brzmi:… Nagroda trafi do autora / autorów i będzie to illa.ESTHETIC eye contour boosting serum. Odpowiedź powinna być umieszczona w odpowiedzi na post konkursowy
 6. Konkurs będzie trwał … od daty jego opublikowania na … ( należy wpisać miejsce konkursu ), do godziny 23:59.
 7. Nagrodą w Konkursie jest illa.ESTHETIC eye contour boosting serum 
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród
 1. Spośród wszystkich osób biorących udział Jury składające się z przedstawiciela Allaboutlife i Evoepharm sp z o.o. wybierze 20 najciekawszych odpowiedzi. 
 2. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w terminie do 3 dni po zakończeniu Konkursu. 
 3. Informacja o zwycięzcy w Konkursie zostanie opublikowana przez AllAboutLife na własnym profilu Instagram
 4. Po wyłonieniu laureata zostanie on powiadomiony tym fakcie poprzez kontakt przez konto na instagramie uczestnika konkursu.
 5. Uczestnik musi podać w wiadomości, o której mowa w punkcie 4.4. powinna zawierać: imię i nazwisko, adres pocztowy, pod który powinna zostać wysłana nagroda, nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego.
 6. Nie podanie którejkolwiek z informacji wskazanych w punkcie 4.5. skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
 7. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody jako osoba nieuprawniona, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
 8. Nagrodą w Konkursie jest 20 opakowań (słownie: Dwadzieścia opakowań) illa.ESTHETIC eye contour boosting serum, po 1 opakowaniu dla uczestnika.
 9. Organizator oświadcza, że nagroda rzeczowa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 10. 4.10.Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inne nagrody, ani na ekwiwalent pieniężny.
 11. 4.11.Nagroda zostaną przesłana zwycięzcy za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w punkcie 4.5. Regulaminu, w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania danych adresowych nagrodzonego Uczestnika.
 12. 4.12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora.
 1. Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie
  1. 5.1.Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).
  2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników Konkursu jest All About Life.
  3. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, którego Uczestnik jest stroną lub podjęcia działań przed przystąpieniem do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym udziału w Konkursie. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Konkursu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała udział w Konkursie.
  4. Uczestnik posiada prawo:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
 • żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Administrator będzie od Uczestników pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej.

7. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem Administratora, obsługi IT Organizatora, dostawców usług Administratora i Organizatora z zakresu obsługi poczty mailowej.

8. Imię i nazwisko Zwycięzcy deklarowane w zgłoszeniu zostanie zamieszczone na  fanpage’u bloga, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu. Jeżeli Zwycięzca nie zgadza się na opublikowanie jego danych na ww. stronie powinien wysłać na maila … ( podać adres maila ) sprzeciw wobec zamieszczenia danych na ww. stronie.

9. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.

10. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO; 

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody lub przez okres niezbędny do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszej konferencji.

13. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

14. Prawa autorskie i pozostałe warunki prawne

W przypadku gdyby umieszczony na potrzeby Konkursu przez Uczestnika wpis w aplikacji miał charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z póź. Zm.), to znaczy będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik korzystając z aplikacji niezbędnej do skorzystania z Konkursu, biorąc udział w Konkursie udziela All About Life niewyłącznej  licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

W zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej o której mowa w punkcie 3.1 powyżej – wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;

w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;

nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;

eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;

W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;

wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.

15. Inne postanowienia

Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Konkursu.

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)