Jak często planowałaś pierwszą wizytę w salonie kosmetycznym, aby pozbyć się zbędnego owłosienia i zazwyczaj kończyło się to jedynie na planach? Właśnie teraz masz najlepszy moment na to, żeby zrealizować w końcu swoje postanowienie i poddać się takiemu zabiegowi. Mamy dla Was extra konkurs, w którym można wygrać zabieg depilacji laserowej najbardziej skutecznym urządzeniem Light Sheer Duet.

Dzięki marce epilira, która ma swoje salony medyczne w Warszawie i we Wrocławiu możesz już na wiosnę cieszyć się gładką skórą! O tym przeczytacie w regulaminie.

Depilacja laserowa latem? Czasem dopiero o tej właśnie porze roku czujemy i widzimy taką potrzebę aby usunąć owłosienie, a to już za późno! Ile razy każdy z nas zastanawiał się nad tym jak usunąć niechciane owłosienie, która z dostępnych metod przynosi trwałe efekty, ile może trwać taka wizyta, czy zabieg jest bezbolesny i kiedy jest najlepszy czas na pierwszą wizytę? Więcej w artykule tutaj.

epilira ma salony w Warszawie i Wrocławiu

epilira ma salony w Warszawie i Wrocławiu

Jak wygrać?

Odpowiedz na pytanie: dlaczego chciałabyś / chciałbyś skorzystać z zabiegów depilacji laserowej w gabinetach medycznych http://epilira.com

Odpowiedź konkursową wyślij na maila konkursy@allaboutlife.pl

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji Wygraj zabieg depilacji z epilira (zwaną dalej „Akcją”), jest epilira (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest epilira
 3. Akcja jest prowadzona na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniana na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego chciałabyś / chciałbyś skorzystać z zabiegów depilacji laserowej w gabinetach medycznych http://epilira.com i przesłanie odpowiedzi na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 3. Akcja trwa od dnia 19 stycznia do dnia 31 stycznia 2018 r.

3. NAGRODA

1. Nagrodami w Akcji są 4 vouchery na dowolny zabieg w dowolnym terminie w salonach epilira o wartości 169 pln (Warszawa, Wrocław)

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik Akcji musi drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl powinien przesłać odpowiedź: dlaczego chciałabyś / chciałbyś skorzystać z zabiegów depilacji laserowej w gabinetach medycznych http://epilira.com na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 2. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora.
 3. Lista Zwycięzców Akcji zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora pocztą elektroniczną.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem epilira.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie akcji w serwisie www.allaboutlife.pl