Regulamin konkursu Akademia Always – Postaw na Siebie

§1 

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Akademia Always – Postaw na Siebie (dalej: „Konkurs”)
 2. Organizatorem Konkursu jest E-top sp. z o.o  NIP 534-254078056 REGON 367307004 zwana dalej: „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest organizowany na zlecenie Procter & Gamble Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-872). przy ul. Zabraniecka 20, KRS 0000139643, REGON: 012010319, NIP 5260211535 (dalej: „Fundator”).
 4. Koordynatorem konkursu jest Mediacom – Warszawa Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoska 24 KRS 0000050676 (REGON: 012576096, kapitał zakładowy 148 200,00 zł, NIP 525-13-47-382. (dalej: „Koordynator”).
 5. Konkurs ma na celu promocję produktów marki Always Sensitive (dalej: „Marka”)
 6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 7. Konkurs trwa od 30 października 2019 r. do 17 grudnia 2019 r.

§2

 Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnicy”) mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:
 2. są osobami fizycznymi zamieszkałymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnimi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. posiadają konto na portalu społecznościowym Instagram (dalej: „Portal”)
 4. przystąpią do Konkursu zgodnie z postanowieniami §3 Regulaminu.
 1. Informacje o Konkursie będą publikowane m.in na koncie Marki o nazwie @AlwaysPolska na portalu Instagram (dalej: „Profil Marki”). Organizator zastrzega, że na Profilu Marki mogą być ogłaszane dodatkowe wymogi uczestnictwa w Konkursie, w tym m.in konieczność poruszania określonej tematyki na własnym koncie na Portalu. Wymogi mogą się również w każdej części Konkursu, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.
 2. Organizator ma prawo w każdym czasie wykluczyć z Konkursu osoby, które nie spełniają warunków określonych w ust. 1 i 2 powyżej, w tym pozbawić te osoby prawa do nagrody w Konkursie.

§3

 Zasady Konkursu

 1. Konkurs składać się będzie z następujących części: Części, w której zgłoszenia Uczestników będą zbierane w okresie 24.10-11.11.2019r., oraz eventu dla zwycięzców w dniu 17 listopada 2019 r.
 2. Uczestnicy dokonują zgłoszenia do Konkursu poprzez zamieszczenie na Portalu na koncie Uczestnika pracy konkursowej (dalej: „Praca Konkursowa”) w postaci zdjęcia spełniającego następujące wymagania:
  1. Zdjęcie powinno odpowiadać tematyce podanej przez osoby rekrutujące na portalu Instagram (tematyka zostanie podana w dniu rozpoczęcia rekrutacji w określonej części Konkursu); osobami rekrutującymi są portal AllAboutLife, @JestRudo (Instagram) oraz prelegenci poszczególnych Warsztatów.
  2. Zdjęcie powinno być zgodne z zasadami (regulaminami) obowiązującymi na Portalu,
  3. Zdjęcie nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych  z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  4. Zdjęcie powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
  5. Zdjęcie nie może zawierać treści reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek podmiotów trzecich, tj. z wyłączeniem treści reklamowych lub promocyjnych dotyczących Marki,
  6. Zdjęcie powinno zawierać wizerunek wyłącznie: 1) Uczestnika, 2) pełnoletnich osób które udzieliły Uczestnikowi zgody na użycie ich wizerunku w Pracy Konkursowej zgłaszanej do Konkursu (w razie wątpliwości w tym zakresie, Organizator ma prawo wykluczyć zdjęcie z Konkursu).
  7. Zdjęcie powinno zostać zamieszczone na koncie Uczestnika na Portalu co najmniej do zakończenia Warsztatów,
  8. Zdjęcie powinno zostać oznaczone hasztagami: #alwayssensitive #akademiaalways @allaboutlife.pl
 3. W razie naruszenia warunków określonych w punkcie poprzedzającym Organizator może w każdym czasie wykluczyć Pracę Konkursową Uczestnika z Konkursu i pozbawić go prawa do nagrody.
 4. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych spełniających wymagania określone w §3 ust. 2 Regulaminu.
 5. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości Pracy Konkursowej Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem poprzez Portal w celu uzyskania wyjaśnień lub gwarancji w sprawie zgłoszonej Pracy Konkursowej.  W razie niezłożenia takich gwarancji lub wyjaśnień w terminie 3 dni od wysłania wiadomości przez Organizatora, Praca Konkursowa nie zostanie uwzględniona w Konkursie. Oświadczenia i gwarancje mogą dotyczyć w szczególności posiadania stosownych praw do Pracy Konkursowej, prawa Uczestnika do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej w Pracy Konkursowej.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez usunięcie Pracy Konkursowej z Portalu.
 7. Uczestnik, publikując Pracę Konkursową, upoważnia Organizatora, Fundatora i Koordynatora do wykorzystania Pracy Konkursowej, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
 8. Prace Konkursowe opublikowane przez Uczestników zostaną ocenione przez komisję konkursową, w której skład będą wchodzić przedstawiciele Organizatora, Koordynatora i Fundatora. Komisja, po każdej części Konkursu, wyłoni po 30 laureatów Konkursu (łącznie 90 laureatów) będących autorami najlepszych Prac Konkursowych , którym przysługiwać będzie prawo do udziału w Warsztatach, o których mowa w §4 Regulaminu, przeprowadzanych w terminach wskazanych w §3 ust. 1 Regulaminu.
 9. Uczestnicy, których Prace Konkursowe nie zostały wybrane w danej części Konkursu, mają prawo udziału w kolejnych częściach Konkursu.
  1. Organizator poinformuje Uczestników o wygranej poprzez prywatną wiadomość na Portalu do dnia 12.11.2019, do godziny 23:59.
 10. 10.Niezależnie od powiadomienia o wygranej w wiadomości prywatnej, wyniki I Etapu Konkursu zostaną opublikowane w podanych wyżej terminach  w formie postu na Instagramie na koncie Organizatora (podane zostaną dane w postaci oznaczenia poprzez @ kont instagramowych Uczestników).
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania nagrody w Konkursie w razie wątpliwości co do prawidłowości Pracy Konkursowej. W razie, gdyby wątpliwości okazały się niezasadne. Organizator może wypłacić ekwiwalent pieniężny nagrody.
 12. 12.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania części pierwotnie przewidzianych w Konkursie nagród, jeżeli do Konkursu nie zostanie zgłoszonych odpowiednia ilość Prac Konkursowych spełniających wymagania określone w Regulaminie oraz spełniających – zdaniem komisji konkursowej – odpowiednio wysokie wymagania artystyczne (jakość, adekwatność do tematu).
 13. 13.Do wartości każdej nagrody w Konkursie zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości nagrody (w zaokrągleniu do pełnego złotego). Organizator, w momencie wydania nagrody, naliczy od łącznej wartości nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej kwotę zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach. Kwota podatku (równa wartości dodatkowej nagrody pieniężnej) zostanie pobrana przez Organizatora i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, a tym samym dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie oddana do dyspozycji laureata Konkursu.

§4

 Zasady udziału w Warsztacie

    1. Nagrodą dla laureatów Konkursu jest udział w warsztacie organizowanym przez Organizatora w Hotelu Radisson pod adresem Grzybowska 24, 00-132 Warszawa, w terminie wskazanym w §3 ust.1 Regulaminu (dalej: „Warsztat”). W ramach Warsztatu Uczestnikom zostaną zapewnione następujące świadczenia: udział w panelach dotyczących social mediów oraz budowania pewnoście siebie, warsztacie fotograficznym. Wartość nagrody (udziału w Warsztacie przez jednego Uczestnika) wynosi 100 złotych brutto.
    2. Warunkiem udziału w Warsztacie jest:
     1. Przesłanie Organizatorowi zwrotną wiadomością danych kontaktowych niezbędnych do przekazania Uczestnikowi szczegółowych zasadach udziału w Warsztacie (imię, nazwisko adres email, numer telefonu) najpóźniej 2 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do Warsztatów.
     2. Opublikowanie na własnym koncie na Portalu informacji o zakwalifikowaniu się do Warsztatów (zgodnie z treścią wskazaną przez Organizatora) – najpóźniej na 2 dni przed terminem Warsztatu,
     3. Wyrażenie najpóźniej w dniu Warsztatu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz Prac Konkursowych Uczestnika, o której mowa w §7 ust. 5 Regulaminu (jeżeli będą wymagane).
    3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z obowiązków określonych w §4 ust. 2 powyżej, zostaną pozbawieni prawa do udziału w Warsztacie. W razie niespełnienia przez Uczestnika wymogów wskazanych powyżej, Organizator ma prawo do wyboru w jego miejsce kolejnego laureata uprawnionego do udziału w Warsztatach.
    4. Nieobecność na Warsztatach z jakiejkolwiek przyczyny nie uprawnia do udziału w Warsztacie w kolejnych terminach.
    5. Podczas Warsztatów, Uczestnicy będą wykonywać prace warsztatowe w postaci zdjęć o tematyce wskazanej podczas Warsztatów przez przedstawiciela Organizatora. Prace te powinny spełniać wymagania określone w §3 ust. 2 lit c-f Regulaminu. Fundator nabywa prawa do pracy warsztatowej zgodnie z postanowieniami §7 Regulaminu.
    6. Prace warsztatowe powinny być wykonane według wytycznych osób przeprowadzających Warsztaty, a następnie (w trakcie Warsztatów) zostać opublikowane na koncie Uczestnika na Portalu. Ponadto Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi pracy warsztatowej w formie pliku w trakcie trwania Warsztatu na wskazany przez Organizatora adres e-mail.

§ 5

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu (dalej: „Dane”) jest  Fundator.
 2. Fundator powierza przetwarzanie Danych Organizatorowi i Koordynatorowi w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia Prac Konkursowych, organizacji Warsztatów, ustalenia i ogłoszenia wyników Konkursu, wydania nagród, rozpatrzenia reklamacji.
 3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników:  nazwa i tematyka konta na Portalu, imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, wizerunek (zawarty w Pracy Konkursowej, PESEL (zawarty w oświadczeniu, o którym mowa w §7 ust. 5 Regulaminu).
 4. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami Konkursu, zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 30 dni, licząc od ogłoszenia wyników Konkursu. Nie dotyczy to Danych w postaci Pracy Konkursowej, którą Uczestnik może usunąć samodzielnie, w wybranym przez niego czasie.
 5. Organizator i Fundator zachowają Dane:
  1. niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (przepisy podatkowe) – przez okres trwania tych obowiązków (w tym zakresie Organizator jest odrębnym administratorem danych osobowych),
  2. niezbędne do przyznania lub realizacji Nagrody zgodnie z Regulaminem – przez okres trwania tych obowiązków,
  3. niezbędne do wykazania posiadania praw, o których mowa w §7 Regulaminu – przez okres obowiązywania/ważności tych praw a także roszczeń z nimi związanych.
 1. Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
 2. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest (w przypadku Organizatora) – art. 6 ust. 1 pkt c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – tj. spełnienie obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu (przepisy podatkowe). W powyżej wskazanym zakresie administratorem Danych Uczestnika jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych w przypadku Fundatora jestzgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)..Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności P&G.
 4. W zakresie, w jakim Organizator, Koordynator i Fundator przetwarzać będą Dane osoby uwidocznionej na Pracy Konkursowej lub Pracy Finałowej (innej niż Uczestnik), podstawą przetwarzania ich danych art. 6 ust. 1 pkt f) RODO tj. uzasadniony interes Fundatora polegający na użyciu Pracy Konkursowej lub Pracy Finałowej w zakresie wskazanym w Regulaminie. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany poinformować te osoby o zasadach użycia ich wizerunku, uzyskać niezbędne zgody, a także poinformować je o postanowieniach niniejszego §5 Regulaminu Konkursu.
 5. 10.Osobom, których Dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
 • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od administratora danych osobowych formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – gdy Dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Fundatora
 • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: kontakt@allaboutlife.pl

§6

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane na piśmie na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@allaboutlife.pl
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację, adres e-mail umożliwiający kontakt z osobą składającą reklamację,  jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora w terminie 30 dni od daty wydania Nagród w Konkursie. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia I Etapu Konkursu powinny być składane niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od pozyskania informacji o przyczynach reklamacji (w celu umożliwienia ewentualnego udziału w Warsztatach).
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty otrzymania, włączając w to wysłanie zawiadomienia o wyniku reklamacji.
 5. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.
 6. Odrzucenie lub nierozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nie pozbawia Uczestnika praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

§7

Prawa do Pracy Konkursowej

  1. Uczestnik gwarantuje, że do przesłanej Pracy Konkursowej i Pracy Finałowej posiada odpowiednie prawa, umożliwiające jej reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz udzielenie Organizatorowi licencji, o których mowa w niniejszym paragrafie. Dotyczy to także wizerunku Uczestnika oraz wizerunku innych osób uwidocznionych na w Pracy Konkursowej i Pracy Finałowej.
  2. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu go przez Organizatora, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, regresowo zwróci całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
  3. Każdy Uczestnik Konkursu, w momencie przesyłania Pracy Konkursowej, udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi – bez odrębnego wynagrodzenia – niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, na okres 5 lat, licząc od dnia przesłania pracy. Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych i obejmuje wszystkie znane w momencie przeniesienia pola eksploatacji, a w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet. Na podstawie licencji Organizator i Fundator jest uprawniony do sporządzania i publikowania opracowań pracy i jednocześnie jest upoważniony do decydowania w imieniu Uczestnika o wykonywaniu autorskich praw osobistych (w tym decydowania, czy praca zostanie nazwiskiem lub pseudonimem autora). Organizator i Fundator ma prawo przenieść powyższe uprawnienia, według własnego uznania, na osoby trzecie, w tym udzielić sublicencji. Powyższe warunki licencji stosowane są także do odpowiednio do wizerunków zamieszczonych w Pracach Konkursowych.
  4. Postanowienia ust. 3 powyżej mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu pracy warsztatowej, przy czym Organizator może uzależnić udział w Warsztacie od przeniesienia na Organizatora (w drodze odrębnego oświadczenia lub umowy) pełni autorskich praw majątkowych do pracy warsztatowej (z prawem do dokonywania opracowań oraz wykonywania w imieniu uczestnika praw osobistych), bez odrębnego wynagrodzenia.
  5. Organizator może uzależnić udział w Warsztatach od złożenia przez Uczestnika oświadczeń w zakresie Praw do Pracy Konkursowej i przeniesienia na Fundatora pełnych autorskich praw majątkowych do wykonanych prac warsztatowych, a także w zakresie wykorzystania wizerunku i przetwarzania innych danych w ramach Konkursu. Oświadczenia dotyczyć mogą także potwierdzania znajomości przez Uczestnika zasad wynikających z niniejszego Regulaminu, a także zasad wykorzystania prac i wizerunku Uczestnika przez media (TV, prasa, portale internetowe) relacjonujące przebieg Warsztatów (wobec czego Uczestnik nie zgłasza sprzeciwu).

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na www.allaboutlife.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Zmiany zostaną udostępnione Uczestnikom w analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2019 roku.